Het hoofdonderwerp van de raadsvergadering van 2 februari was een raadsvoorstel voor extra inkomensondersteunende maatregelen voor inwoners en ondernemers die kampen met energiearmoede. Over dit onderwerp werd liefst tweeënhalf uur gesproken.

Het college had najaar 2022 al bekendgemaakt dat het een half miljoen extra ging besteden aan de bestrijding van armoede onder IJsselsteiners. Dit na diverse oproepen vanuit de oppositiepartijen om meer te doen voor inwoners die het moeilijk hebben door de sterk gestegen energieprijzen en algemene inflatie. De inzet van deze raadsvergadering was de vraag hoe deze 500.000 euro te verdelen.

Komt het geld wel terecht waar het het meest nodig is?

In de verdeling zoals die voorlag in het raadsvoorstel, gaat er geld naar de verschillende stichtingen in IJsselstein die zich inzetten voor de minima, zoals de Voedselbank, Stichting Leergeld en SUN - de Stichting Urgente Noden. Ook voorziet deze verdeling in o.a. een budget voor ondernemers die niet snel genoeg geholpen zouden kunnen worden door Ondernemers Centraal. Dit is een Utrechts initiatief dat ondernemers ondersteunt en coacht en sinds 2023 ook beschikbaar is voor IJsselsteinse ondernemers.

GroenLinks had om meerdere redenen moeite met de voorgestelde verdeling. Wij vroegen ons af of je de lage middeninkomens, de nieuwe groep armen, wel bereikt als je alleen meer geld geeft aan de stichtingen voor minima. Ook misten wij criteria voor de groep ondernemers die wel hulp nodig heeft, maar niet geholpen zou zijn met de ondersteuning door Ondernemers Centraal. Samenvattend was onze vraag bij de voorgestelde verdeling: komt het geld wel terecht waar het het meest nodig is?

Samen, maar toch apart

Al onze punten van kritiek werden gedeeld door andere oppositiepartijen, en enkele daarvan ook door LDIJ en CDA. Samen met de oppositiepartijen dienden we amendementen en moties in voor o.a. een budget voor chronisch zieken die extra hoge energiekosten hebben, verhoging van de norm voor bijzondere bijstand naar 125% van het sociaal minimum en afwegingscriteria voor wie in aanmerking komt voor extra steun.

De overeenstemming met CDA en LDIJ op een aantal punten leidde, ondanks een uitgestoken hand van ons, niet tot gezamenlijke moties of amendementen. In plaats daarvan kwamen deze partijen met eigen moties over chronisch zieken en criteria voor hulp aan huurders die het het moeilijkst hebben. Deze moties waren voorzichtiger en vroegen het college om onderzoek te doen naar de groep in kwestie en naar mogelijke maatregelen.

De uitwisseling met de wethouder over onze moties en amendementen leidde ertoe dat wij er een aantal introkken na een toezegging te hebben gekregen. Een van die toezeggingen betrof het amendement voor extra budget voor chronisch zieken: de wethouder zegde toe dat, als uit het onderzoek naar chronisch zieken de conclusie wordt getrokken dat er budget gaat naar deze groep, het door ons gevraagde bedrag van 50.000 euro hiervoor wordt ingezet. Van de gezamenlijke moties en amendementen die wel in stemming werden gebracht, haalden geen een het.

Snelle hulp nu het belangrijkst

Omdat wij bij het stemmen over de ondersteuningsmaatregelen het belang van de inwoners voorop wilden stellen en niet de concurrentie met coalitiepartijen, stemden wij voor het raadsvoorstel, en ook voor de twee moties van CDA en LDIJ over chronisch zieken en criteria voor extra steun aan huurders. Die keuze was inhoudelijk niet zo lastig, omdat pas over die moties werd gestemd nadat onze amendementen en moties over dezelfde onderwerpen waren ingetrokken of weggestemd.

Hoewel wij een betere verdeling hadden willen zien, zijn we vooral blij dat veel IJsselsteiners de komende tijd extra steun krijgen om het hoofd boven water te houden in deze tijd van sterk gestegen prijzen. En wij kijken uit naar de evaluatie van de maatregelen die eind 2023 zal plaatsvinden. Die kan uitwijzen of de extra middelen daar zijn terechtgekomen waar ze het hardst nodig zijn.

 

Zie voor een overzicht van alle moties en amendementen die 2 februari besproken werden:

https://ijsselstein.raadsinformatie.nl/modules/6/moties,_amendementen_e…