Standpunten

De Open Stad

GroenLinks streeft naar IJsselstein als een open stad. Mensen zijn welkom in IJsselstein; ze dienen zich gauw welkom en veilig te voelen om te doen en zeggen wat zij willen en zich vrij te voelen om ‘anders’ te zijn. IJsselstein als een stad die een open houding heeft naar de eigen inwoners, naar de regio van Utrecht en de Lopikerwaard. Een open stad, die betrokken is bij mensen uit andere delen van de wereld en zich met hen verbonden voelt.

Het gemeentebestuur van IJsselstein is toegankelijk en transparant. Een open en heldere communicatie met de burgers over het gevoerde en te voeren beleid is hierbij essentieel. Voor GroenLinks vormt communicatie de basis voor betrokkenheid van de burgers bij het beleid. Burgers zijn klant van de overheid en verlangen dat IJsselstein de publieke diensten ook klantgericht inricht. Om de betrokkenheid bij het lokale bestuur verder uit te bouwen, blijft de gemeente IJsselstein experimenteren met nieuwe vormen van zeggenschap en inspraak.

GroenLinks staat voor een eerlijke, sociale samenleving, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Vrijheid is voor ons een basisprincipe. Mensen zijn gelijkwaardig. Ook al heeft iedereen volgens de wet gelijke rechten, in de praktijk is er nog steeds sprake van achterstelling en discriminatie op basis van sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd, handicap, etniciteit of levensovertuiging. GroenLinks beschouwt het bestrijden van deze achterstanden als een prioriteit. Individualisering, als proces van emancipatie, zien wij als een positieve ontwikkeling.

IJsselstein is een stad met een grote multiculturele verscheidenheid. Binnen onze gemeentegrenzen leven 115 nationaliteiten. IJsselstein is een pluriforme en tolerante stad. Een stad die uitblinkt in gemeenschapszin, waarin burgers betrokken zijn op elkaar en zich verantwoordelijk voelen en daarnaar handelen.

IJsselstein is ook een stad die verder kijkt dan de eigen gemeentegrenzen. Een stad die op lokaal niveau bijdraagt aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzame wereld. Daarom pleiten wij ervoor de status van Millenniumgemeente uit te bouwen naar IJsselstein als Fair Trade Gemeente.

De Vitale Groene Stad

~~GroenLinks wil investeren in de toekomst van IJsselstein als groene stad. In de groene stad komen een duurzame economie, de gezondheid en leefbaarheid van de inwoners, respect voor de leefomgeving en ruimte voor de natuur in en om de stad samen. We laten ons inspireren door de Vitale Groene Stad, een samenwerkingsverband van diverse maatschappelijke partijen . Zie www.devitalegroenestad.nl

De vitale groene stad gaat over een goed leefklimaat, zowel op dit moment als op lange termijn. Over duurzaam energiebeleid, een groene inrichting van de stad, duurzaam bouwen en wonen, een verkeersbeleid dat bijdraagt aan het CO2-neutraal maken van IJsselstein en een schone stad. IJsselstein loopt achter bij ontwikkelingen op het gebied van groen en duurzaamheid.
In de vitale groene stad lopen drie onderwerpen als een roodgroene draad door alle beleidsterreinen heen:
De eerste roodgroene draad is de Green Deal: vooruitstrevend economisch beleid dat zich kenmerkt door gerichte investeringen in een groene economie en in duurzame werkgelegenheid. We willen investeren in duurzame energie, het isoleren van woningen, de (her)inrichting van bedrijventerreinen en het stimuleren van elektrisch vervoer. Stevig investeren in dergelijke projecten leidt tot een beter leefklimaat, en stimuleert de duurzame economie in IJsselstein. Groen: Natuurlijk, Doen!
De tweede roodgroene draad zijn maatregelen voor schone lucht en klimaatbeleid. Voor de gezondheid van de IJsselsteiners is het belangrijk dat de lucht snel schoner wordt. In de komende jaren moet worden ingezet op het halen van de Europese normen voor luchtkwaliteit. Voor het klimaat is het nodig dat het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk wordt vervangen door duurzame energiebronnen.
De derde roodgroene draad is de inrichting van de openbare ruimte waarbij de verblijfskwaliteit voorop staat. GroenLinks wil investeren in ontmoeten, verblijven, groen en spelen. Dat schept een goed woonklimaat. Het trekt ook bedrijven naar de stad, bijvoorbeeld uit de creatieve en dienstverlenende sector.
Daarnaast zet GroenLinks nadrukkelijk in op meer ruimte en meer kwaliteit voor de wandelaar, de fietser, en het openbaar vervoer.

De Ondernemende Stad

GroenLinks staat in zijn beleid voor de ontwikkeling van IJsselstein als een ondernemende stad. In de ondernemende stad zijn er volop kansen om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van IJsselstein.
En er zijn volop kansen om de recreatie- en toerismesector verder uit te breiden, waardoor IJsselstein de mogelijkheid heeft zich te profileren als een aantrekkelijke stad, omringd door water en groen.
IJsselstein is een stad die bruist van activiteiten en veel festivals en evenementen hebben een vaste plaats verworven op de jaarlijkse agenda. IJsselstein als ondernemende stad is ook een stad die cultureel ondernemerschap stimuleert en daarom de kunst- en cultuursector volop de ruimte geeft.

De Sociale Stad

GroenLinks streeft ernaar dat in IJsselstein de kwaliteit van het leven en samenleven voorop staat. Een stad die zich kenmerkt door sociale samenhang. IJsselstein als een stad waarin alle inwoners de kans krijgen mee te doen aan het samenleven. GroenLinks wil dat niemand buiten de boot valt: dat mensen zorgen voor elkaar en dat de gemeente werk maakt van het ondersteunen van mensen die dat nodig hebben. De zorgtaken waar de gemeente verantwoordelijk voor wordt dienen met zorg en maatwerk uitgevoerd te worden. Dit wordt een enorme klus de komende jaren.

Meedoen staat voor GroenLinks voorop: via arbeidsparticipatie of een andere vorm van maatschappelijke activiteit. Of je nu gezond bent, oud of jong, of een lichamelijke beperking hebt: in het sociale beleid gaan wij uit van wat ieder mens kán. Daardoor ontstaan meer mogelijkheden voor de mensen zelf en voor de samenleving als geheel. De gemeente IJsselstein dient deze politiek van sociaal-economische participatie actief te bevorderen. GroenLinks is voor een zodanig minimabeleid dat mensen met een minimumuitkering zich niet uitgesloten hoeven te voelen en ook hun kinderen aan sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen. De gemeente moet daarbij proactief zijn; niet pas in actie komen als mensen uit hun huis zijn gezet of diep in de schulden zitten. Dat vraagt om een gerichte benadering waarbij mensen persoonlijk worden opgezocht.