GroenLinks wil dat er een bomenbeschermingsplan komt voor IJsselstein omdat er nu geen beleid is vastgelegd voor de bomen buiten het beschermd stadsgezicht. Daarbij komt dat de komende tijd veel bomen dreigen te sneuvelen door het binnensteeds bouwen. En misschien straks ook door het bouwen buiten de bebouwde kom.

Bomen zijn onder meer belangrijk omdat ze veel CO2 opnemen, schaduw bieden en huisvesting bieden aan vogels en insecten. Daarmee bieden ze een antwoord op twee van de belangrijkste problemen van deze tijd: klimaatverandering en afname van biodiversiteit.

Ons voorstel voor een bomenbeschermingsplan maakt deel uit van de kadernota, die in in de raadsvergadering van 8 juli werd vastgesteld. In die nota wordt nieuw beleid voor het jaar daarop vastgesteld. In het voorstel vragen wij onder meer om criteria te verwoorden voor de kap en herplant van bomen, en deze ook van toepassing te verklaren op particuliere bomen buiten het beschermd stadsgezicht. De nieuwe regels moeten uitgewerkt worden in een bomenbeheerplan, dat er eind 2022 moet liggen.

Net als voor de IVOR, de Integrale Visie Openbare Ruimte die in juni werd vastgesteld, geldt voor dit voorstel: the proof of the pudding is in the eating. Wat wordt er straks daadwerkelijk in het beheerplan opgenomen, en laat het niet te veel ruimte voor uitzonderingen? GroenLinks wil bijvoorbeeld dat het bomenbeheerplan ook geldt in het buitengebied van IJsselstein.

Het moet daar de Natuurkaart versterken, waarin waardevol, te beschermen natuur in IJsselstein staat beschreven. Daarnaast moet het bomenbeheerplan ook zorgen voor het behoud of de herplant van ‘gewone’ bomen. Die hebben immers dezelfde goede eigenschappen als hierboven zijn beschreven. Hiermee bedoelen we niet dat altijd dezelfde soort bomen moeten worden herplant. GroenLinks ziet het liefst streekeigen bomen terugkomen na bomenkap.

Overigens ziet GroenLinks liever dat bomen en bosjes worden gespaard, dan dat ze worden herplant. Natuurinclusief bouwen betekent voor ons ook: om het bestaande groen heen, of naast het groen. Het gaat echt te slecht met de natuur in Nederland om tevreden te zijn met een ‘compensatiebos’ als goedmaker voor een elders gekapt bos. Het duurt namelijk tientallen jaren of langer eer een nieuw aangeplant bos ecologisch dezelfde waarde heeft als een volwassen bos.

Aan de andere kant zien wij ook dat je in de bebouwde kom niet altijd de ruimte hebt om alle bomen te sparen, als je er woningen wil bouwen. GroenLinks is namelijk ook voor woningbouw in de bebouwde kom. Ook daarom vinden we het belangrijk dat er regels komen om bomen in en rond de stad te beschermen, en als dat echt niet lukt, daar elders in IJsselstein bomen voor in de plaats te planten.