Donderdag 26 oktober stemde de raad over het instellen van een extra loket voor huishoudelijke ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Omdat wij het belangrijk vinden dat dit loket ook inwoners helpt die in IJsselstein tijdelijk niet in aanmerking komen voor deze ondersteuning, vroegen wij samen met D66 en PvdA het college zich te verbinden aan de doelstelling om iedere inwoner die zich bij de gemeente meldt voor huishoudelijke ondersteuning, te helpen aan een oplossing, of dat nu hulp op basis van de Wmo is, een particuliere hulp of een informele hulp.

Wij zagen meerdere redenen om deze toezegging te vragen. IJsselstein heeft begin 2023 een inkomensnorm ingevoerd voor de toegang tot huishoudelijke ondersteuning op basis van de Wmo. Deze maatregel is strijdig met de wet, maar werd of wordt door het ministerie gedoogd, omdat het aantal aanvragen voor deze ondersteuning sterk is gegroeid sinds de inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmo-ondersteuning in 2019 werd vervangen door een abonnementstarief van, destijds, 19 euro per maand.

Ook GroenLinks stemde eind 2022 voor de inkomensnorm in IJsselstein, omdat wij het belangrijk vinden dat de huishoudelijk hulp vanuit de Wmo beschikbaar blijft voor inwoners die geen particuliere hulp kunnen betalen. Maar wij zagen ook meteen de risico’s van deze regeling. Daarom dienden wij destijds een motie in voor een sociale betalingsregeling voor de inwoners die gebruik zouden gaan maken van de tijdelijke subsidie om zelf een hulp te regelen en dat bedrag of een deel daarvan later mogelijk terug moeten betalen als de gemeente zou oordelen dat ze het niet aan huishoudelijke hulp hebben besteed. Òok vroegen we om inwoners actief te informeren over hun recht op bezwaar.

Afgelopen jaar hebben we meermaals gevraagd hoeveel mensen gebruikmaakten van de stimuleringssubsidie en of de wethouder de schrijnende gevallen wel in beeld had. En toen in de loop van dit jaar de stemming over de gedoogde inkomensnorm leek te veranderen – er  was de tijdelijke uitspraak van de rechter over het geval van een inwoner van IJsselstein die bezwaar maakte tegen het stopzetten van zijn hulp op basis van de Wmo, een aantal plaatsen stapte af van de inkomensnorm, de minister vroeg om aanpassing van het beleid – stelden wij in de commissie Samenleving van 11 oktober de vraag of handhaven van de inkomensnorm in IJsselstein nog zinvol en verantwoord was. De commissie meende van wel. 

In de daaropvolgende raad werd onze motie over de bemiddelende functie van het nieuwe loket Huishoudelijke Ondersteuning unaniem aangenomen, net als onze motie over een sociale betalingsregeling en het recht op bezwaar in 2022. Wij zijn daar blij mee, maar kijken tegelijkertijd met zorg naar de toekomst. De schaarste aan hulp op basis van de Wmo is immers niet alleen een financiële kwestie, maar ook en vooral een gevolg van personeelstekorten. En door de vergrijzing zal het aantal inwoners dat niet zelfstandig het huishouden kan bijhouden, alleen maar toenemen. Dit tekort aan huishoudelijke hulp raakt iedereen, ook de inwoners die wat meer te besteden hebben.