Feitelijk stonden 9 maart niet de flexwoningen zelf op het programma, maar een zogenoemde 'Verklaring van geen bedenkingen', waarmee de raad verklaart geen bezwaar te hebben tegen een versnelde procedure rond de vergunningverlening voor de bouw. Die snelheid is gewenst vanwege de subsidie voor de bouw van flexwoningen, die eind dit jaar afloopt. Een versnelde procedure is bij dit plan ook wettelijk mogelijk, omdat het hier om een experiment gaat.

Was versnelde procedure wel nodig?

GroenLinks heeft, samen met de PvdA, sinds 2019 gepleit voor flexwoningen in IJsselstein. Wij vonden het dan ook bepaald niet te vroeg dat ze nu op de agenda stonden. Toch hadden wij serieuze bedenkingen bij het voorstel voor een versnelde procedure. Deze houdt namelijk in dat de raad straks niet kan stemmen over de mogelijke uitkomst van de procedure: de omgevingsvergunning voor het project. 

Waarom is het plan voor de locatie aan de Noord-IJsseldijk, waar intern al een jaar geleden over werd gesproken, niet eerder voorgelegd aan de raad? En is de subsidie inderdaad doorslaggevend voor het al niet doorgaan van het plan? Dat waren enkele vragen van Sanne de Bruijne aan de wethouder waarmee zij duidelijk probeerde te krijgen of de versnelde procedure wel nodig was geweest.

Wethouder Tas bezwoer in zijn antwoord dat de raad op de hoogte zou worden gehouden van de onderzoeken voor de omgevingsvergunning, en altijd moties kon indienen om zaken aan te passen. Omdat wij niet geheel gerustgesteld werden door dit antwoord, dienden wij toch een motie in waarin we vroegen om minstens een keer per kwartaal te worden geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken rond het project en van de conclusies die daaruit werden getrokken. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Verkeersveiligheid

Wij dienden 9 maart nog een tweede motie in, over de verkeersveiligheid op de Noord IJsseldijk. Die is nu al een probleem, laat staan als er 100 flexwoningen bij komen. Verkeersveiligheid is ook het punt waar omwonenden de meeste zorgen over uitten, in de eerdere commissievergadering over het plan, in hun brieven aan de raad en in de gesprekken die wij in februari met omwonenden voerden bij het huis-aan-huizen.

Veilig = duurzaam

In de motie vroegen wij o.a. om de mobiliteitsvisie voor IJsselstein te betrekken bij de conclusies uit het onderzoek naar de verkeersveiligheid. Daarmee vroegen we feitelijk om een goede fiets- en voetgangersverbinding naar het stadje. Zo’n verbinding is ook belangrijk vanuit het oogpunt van duurzaamheid. De locatie aan de Noord-IJsseldijk ligt namelijk op zo’n 900 meter van Clinckhoeff, de dichtstbijzijnde locatie met een ov-halte, winkels en huisarts. Als er geen veilige verbinding voor fietsers en voetgangers komt, stimuleren we toekomstige bewoners om de auto te gebruiken. Dat is niet in lijn met de uitgangspunten van GroenLinks en ook niet met de mobiliteitsvisie voor IJsselstein.

Toch trokken wij de motie terug, nadat de wethouder had betoogd dat een in 2026 gepland onderzoek naar de verkeersveiligheid op de Noord-IJsseldijk dit jaar al zal worden uitgevoerd, en dat maatregelen ter vergroting van de verkeersveiligheid tegelijk met de bouw van de flexwoningen zullen worden genomen. 

Tot slot

De stemming over het hoofdvoorstel – de ‘Verklaring van geen bedenkingen’ – was lastig voor de fractie. Beschouw je dit project vooral als een kans om eindelijk iets te doen aan het enorme tekort aan sociale woningen, met hulp van de provincie? Of leg je de nadruk op de procedure en de nadelen van de locatie en vertrouw je er vooralsnog niet op dat de juiste conclusies worden getrokken uit het uitgebreide omgevingsonderzoek? Wij kwamen er niet uit en stemden verdeeld, waarbij Sanne haar keuze toelichtte met een stemverklaring.

Dan was er nog een motie van de coalitiepartijen, waarin zij voorstelden straks 70% van de flexwoningen toe te wijzen aan jongeren, waarvan 50% jongeren uit IJsselstein. Een sympathieke motie, maar ook een waar wel wat op viel af te dingen. Houd je rekening met wat uitvoerbaar is voor Cazas, de woningbouwcorporatie die de flexibele woningen met beleid moet inzetten en verdelen tussen alle groepen die er aanspraak op maken? Of weeg je het signaal zwaarder dat we ons inzetten voor woningen voor jongeren? Ook hier trokken de fractieleden elk hun eigen conclusie.

Hoe dan ook: de geplande flexwoningen – eenpersoons- en tweepersoonsappartementen – zijn niet geschikt voor gezinnen, dus er zullen straks zeker een aantal jongeren, ook uit IJsselstein, een eigen onderkomen vinden. Dat wil zeggen: als de woningen er inderdaad komen. Wij kijken uit naar de onderzoeken naar verkeersveiligheid, milieu-effecten en andere gevolgen van het plan. Want die onderzoeken moeten, ook voor ons, aantonen of het project aan de Noord-IJsseldijk verantwoord is.