De ‘Kaderstellende startnotitie herijking participatiebeleid’ zou eigenlijk een jaar geleden al op de agenda komen, maar door omstandigheden, waaronder de gemeenteraadsverkiezingen, werd het stuk uitgesteld tot de raadsvergadering van 8 juni. Ondanks deze vertraging waren we blij dat het participatiebeleid nu op de agenda stond. Wij hebben namelijk begin 2022 in een aangenomen motie gevraagd om een herziening van dit beleid.

In ons betoog spraken we waardering uit voor enkele keuzes in het plan, zoals die voor de samenstelling van de werkgroep, waarin naast inwoners, ook belangengroepen en projectontwikkelaars vertegenwoordigd zullen zijn.

Maar we hadden ook enkele kanttekeningen, en die gingen over het tijdpad voor de werkgroep. Deze moet volgens de startnotitie op korte termijn drie bij elkaar komen, waarvan twee keer in de vakantiemaand juli. Ook wordt de werkgroep geacht in de eerste bijeenkomst al een concept-beleid op te stellen.

Over dit laatste punt vroegen wij de wethouder of hij wilde overwegen de werkgroep meer tijd te geven om tot een eerste concept te komen. Het antwoord luidde dat hij bereid was de werkgroep zoveel tijd te geven als nodig is.

Dit antwoord was geruststellend, maar nam niet weg dat in de startnotitie data worden genoemd voor de werkgroep waarvan er een al in juni valt, en de andere twee zoals vermeld in juli. Een planning die een sterke en continue bezetting van de werkgroep kan bemoeilijken, vonden wij. Daarom dienden wij een amendement in om de bijeenkomsten van de werkgroep pas na de zomervakantie te plannen.

Het amendement werd unaniem aangenomen. Dat gold ook voor twee andere amendementen bij de startnotitie, die wij mede indienden: een voor een onafhankelijk gespreksleider voor de werkgroep, en een om geen raads- en commissieleden toe te voegen aan de werkgroep, en in plaats daarvan, na afronding van het advies van de werkgroep, een raadsconferentie te organiseren voor zowel werkgroepleden als raads- en commissieleden.

En zo sloot de raadsvergadering af met een bespreking waarin alle partijen eensgezind stemden voor de startnotitie herijking participatiebeleid én de voorgestelde wijzigingen daarin. Een goed begin voor een nieuwe start met participatie.