Naast duidelijke doelstellingen, misten wij een analyse van de resultaten van het huidige beleid en een visie op de groeiende kloof in de samenleving. In de raadsvergadering van 17 juni verwoordde Joop van Well onze reactie op de nota als volgt:

Voorzitter,

Voor ons ligt ter vaststelling de nota “IJsselstein Gezonde en Vitale Stad”. En helaas kan GroenLinks niet anders concluderen dan dat er nogal wat op aan te merken is. Jammer, omdat de stad gemaakt wordt door de mensen en deze nota juist over die mensen gaat.

Als eerste wil GroenLinks opmerken dat een grondige analyse ontbreekt. Voor GroenLinks is het startpunt van het schrijven van een nota het maken van een gedegen analyse. Wat hebben we de afgelopen jaren op dit onderwerp gedaan, wat waren de resultaten en wat heeft het gekost? Daarna kun je doelstellingen formuleren, om als laatste een uitvoeringsagenda op te stellen. Dit laatste kunnen we eind 2021 verwachten.

Maar de doelstellingen ontbreken veelal. Regelmatig lezen we “We faciliteren…….” enzovoorts, en dit is géén doelstelling maar de wijze waarop je iets wil bereiken. De doelstelling, het woord zegt het al, we stellen doelen, daar waar we naartoe willen, zijn slechts sporadisch aanwezig. Dus veel handelingen en geen doelstellingen. De doelstellingen die er wel in staan, zijn van een te laag ambitieniveau. Bijvoorbeeld: gelijk aan het huidige percentage of lager/hoger dan het nu is, zonder verdere precisering. GroenLinks vindt het aantal amendementen waar de ChristenUnie mee komt illustratief voor dit deel van mijn betoog.

De laatste tijd is er in veel gremia aandacht voor de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden. Niet alleen voor wat betreft het inkomen maar vooral ook voor wat betreft de levensverwachting. Laagopgeleiden leven gemiddeld 6 jaren korter en aan het eind van hun leven is het aantal jaren dat ze niet gezond zijn, ook veel groter. In de definitie van gezondheid die de nota gebruikt, worden drie componenten genoemd: fysiek, mentaal en sociaal. De sociale component ontbreekt nagenoeg in deze nota. Niets over de aanpak van het leefmilieu, niets over de aanpak van het leven in schulden en over armoede onder kinderen, enzovoorts. Een gemiste kans.

Significant in deze is ook het feit dat het begrip Positieve Gezondheid wel besproken wordt, maar daarna slechts één keer het web ingevuld wordt. Volgens GroenLinks staat het er wel leuk, maar gebruikt is het niet. Wederom jammer.

Het liefst zou GroenLinks u willen vragen het voorstel in te trekken en de nota te herschrijven. Maar dat gaat toch niet gebeuren en daarom vragen we het maar niet. Helaas is de kwaliteit van de opmaak omgekeerd evenredig met de inhoud. We gaan daarom maar wachten op de uitvoeringsnota om te kijken of het daarin allemaal wat beter en meer SMART is verwoord. Meer aandacht voor de inhoud en minder voor het uiterlijk, s.v.p.

Voorzitter,

Concluderend, we zijn ontevreden, maar we zullen de amendementen wel steunen en daarom dus ook het voorstel.