Wij plaatsten dit onderwerp op de agenda door, samen met D66, twee moties vreemd in te dienen. Eén motie vroeg om een permanente regenbooguiting in de openbare ruimte, om zichtbaarheid te geven aan de solidariteit met LHBTI+’ers, de ander riep het college op om samen met vertegenwoordigers van de doelgroep in kaart te brengen wat de gemeente al doet aan inclusiebeleid voor deze groep.

Voorkeursbeleid?

GroenLinks en D66 hielden beide een bezield betoog, waarin elk erop wees dat LHBTI+’ers in de praktijk ervaren dat ze lang niet door iedereen geaccepteerd worden in hun eigenheid. Het mocht niet baten. Hoewel de VVD het regenboogakkoord vorig jaar ondertekende, hield deze partij vol dat voor hen iedereen gelijk was en er dus geen extra maatregelen nodig waren. Een vergelijkbare reactie kwam vanuit het CDA, dat het akkoord eveneens ondertekende. Wel stemden twee van hun raadsleden vervolgens voor de motie voor een overzicht van het inclusiebeleid van de gemeente. De LDIJ - geen ondertekenaar - bracht naar voren dat het eigenlijk niet inclusief is om één groep speciaal te steunen met een uiting in de openbare ruimte.

Zelf doen

De wethouder stelde tot slot dat zij niet tegen een permanente regenbooguiting is, maar dat het verzoek om zo’n pad of bankje te plaatsen, uit de groep zelf moet komen. Deze reactie is opmerkelijk als je bedenkt dat beide moties vermelden dat bezoekers van het regenboogcafé in het bijzijn van de wethouder hebben gesproken over de behoefte aan een regenbooguiting en ander beleid om inclusiviteit en tolerantie in de gemeente te bevorderen en borgen.

De wethouder gaf in haar reactie ook zelf aan meermaals met de doelgroep gesproken te hebben. Maar zij bleef op het standpunt dat de doelgroep zelf, in persoon, moet aankloppen bij de gemeente als zij behoefte hebben aan een permanente uiting. ‘Ik wacht eigenlijk wel op de oproep vanuit de doelgroep … Ik wacht graag op de uitnodiging, de ideeën, de locatie.’ Wat betreft het verzoek om een overzicht van het inclusiebeleid: hier was de reactie van de wethouder dat het gemeentebeleid in het algemeen al inclusief is.

De boodschap is duidelijk: het college en een meerderheid van de raadsleden van de coalitiepartijen is van mening dat de gemeente al voldoende doet voor de LHBTI+-doelgroep. Ook is duidelijk dat wij, als het gaat om een permanente regenbooguiting, niet erkend worden in onze rol van vertegenwoordiger. Maar wij laten ons hier zeker niet door weerhouden en blijven ons inzetten voor de LHBTI+-doelgroep in IJsselstein.