De tribune zat vol bij aanvang van de raadsvergadering van 11 mei. Het bestemmingsplan voor Hitteschild 2-4 stond namelijk op de agenda, en aanwezig waren de omwonenden van het geplande woningbouwproject. Deze laten al vanaf 2019, toen het eerste voorstel voor het project met 30 appartementen werd vastgesteld, hun ongenoegen over het plan horen.

De omwonenden wilden 16 grondgebonden woningen in plaats van de geplande appartementen. Dit maakten ze al in 2019 aan raadsleden duidelijk, toen ze in het oude schoolgebouw aan Hitteschild 4-6  een eerste presentatie gaven over hun alternatieve plan. Zij voelden zich toen al met hun ideeën niet gehoord door de verantwoordelijk wethouder.

De L-vorm

Enkele weken voor de raadsvergadering werd het raadsleden duidelijk dat de omwonenden in 2021 gevraagd hadden nog een ander plan te bekijken. Een waarin appartementen in een L-vorm zouden worden neergezet, in plaats van de twee U-vormen in het plan van de projectontwikkelaar. Ook over dit plan hadden ze nauwelijks reactie gekregen van de wethouder, aldus de omwonenden.

In hun betoog vroegen meer partijen hoe het nu zat met die L-vorm. Was dat plan destijds wel goed bekeken, waarom was het beoordeeld als onhaalbaar, waarom was de raad er in 2021 niet van op de hoogte gesteld? Wethouder Tas legde uit dat het L-vormscenario in juni 2021 door Keystone, de projectontwikkelaar, naast enkele andere scenario’s aan de omwonenden was voorgelegd.

Keystone had die zomer op verzoek van de omwonenden naar de haalbaarheid van de L-vorm gekeken, en was tot de conclusie gekomen dat deze vorm niet in overeenstemming was te brengen met de kaders die de raad (30 woningen) en de omwonenden (3 lagen) eerder hadden meegegeven. Afwijken van de kaders van de raad was niet mogelijk, aldus Tas, omdat deze waren meegegeven voor de aanbesteding, en afwijken van de kaders voor een aanbesteding juridische consequenties heeft.

Was participatie goed genoeg?

Naast onvrede over het plan, hadden en hebben de omwonenden zoals vermeld veel klachten over de participatie rond het project. In hun betoog over het plan Hitteschild gingen alle woordvoerders dan ook in op de kwaliteit van het doorlopen participatieproces. De conclusie was breed te horen dat de participatie naar de vorm goed was verlopen en dat het jammer is dat de omwonenden zich toch niet gehoord voelen. Een aantal partijen, waaronder GroenLinks, gaf ook aan dat er een aantal kansen zijn gemist om een nieuw begin te maken met de participatie.  

Moment gemist

Sanne verwees daarbij naar de motie die GroenLinks in 2021 indiende met een oproep om opnieuw rond de tafel te gaan zitten met de omwonenden en verschillende scenario’s te bekijken. Zij bracht de aanwezigen in herinnering dat die motie toen is afgewezen omdat er verder in het proces nog genoeg gelegenheid zou zijn voor inbreng van de omwonenden. Waarna zij vervolgde: en toen de omwonenden in 2021 vroegen om een ander scenario uit te werken, bleek dat het te laat was!

Om uitdrukking te geven aan onze treurnis over de gemiste kansen op een betere participatie, dienden wij een motie van de CU mee in waarin we het college vroegen in volgende projecten meer te doen om tot een harmonieuzere afstemming met betrokkenen te komen. Wethouder Tas ontraadde de motie met het argument dat hij de gevraagde inspanningen al duidelijk genoeg had gedaan. De motie haalde het niet.

Klimaatadaptatie voor iedereen

Meer succes hadden wij met onze motie om meer klimaatadaptieve maatregelen te nemen bij het project. Wij kwamen met de motie nadat we in een van de stukken over het project hadden gelezen dat klimaatadaptieve maatregelen financieel niet haalbaar zouden zijn bij middenhuurappartementen. Dat kan natuurlijk niet, vinden wij: klimaatadaptatie draagt bij aan een gezonde leefomgeving en is daarmee belangrijk voor iedereen, niet alleen voor rijke inwoners. Onze motie, waarin we o.a. wezen op subsidieregelingen voor klimaatadaptieve bouwprojecten, werd unaniem aangenomen.

Wat het raadsvoorstel zelf betreft, hierover stemden wij na goed overleg verdeeld. Marianne stemde voor, Sanne legde een stemverklaring af waarin zij meedeelde dat ze nog te zeer worstelde met de vraag of het project wel door moest gaan met zo weinig draagvlak en dat ze daarom tegen stemde.

Wij hopen dat de omwonenden straks mogen ervaren dat het nieuwe complex niet alleen afbreuk doet aan de buurt, maar er, met de nieuwe bewoners, ook iets positiefs aan toevoegt.