Stop kaalslag bomen Touwlaan!

GroenLinks heeft vragen gesteld aan het college over de bomenkap van de Touwlaan en de twijfels over de noodzaak van de wegverbredingen. Dit naar aanleiding van de plannen om de Touwlaan te reconstrueren: lees breder maken van de weg en het omzagen van bijna alle bomen. In het persbericht van 8 januari in de Zenderstreek was niets te vinden over het rooien van de bomen van de Touwlaan. Wat ons betreft gaat dit project niet door: dat scheelt veel bomen en heel veel geld.

Persbericht:

Touwlaan: Gemeente neemt IJsselsteiners niet serieus

De bomen aan de Touwlaan gaan gerooid worden.

In het Zenderstreeknieuws van 8 januari legt de gemeente uit hoe ze de Touwlaan veiliger wil maken. De gemeente schrijft het volgende: ‘Het ontwerp, opgesteld door adviesbureau Grontmij, is mede gebaseerd op het Fietsbeleidsplan IJsselstein dat in2008 door de gemeenteraad is vastgesteld en het behoud van het lineaire beeld van de Touwlaan met een bomenrij aan weerszijden.’

De gemeente suggereert dat de grote gezichtsbepalende bomen, die kenmerkend voor de Touwlaan zijn, behouden blijven. Dat blijkt niet waar: bijna alle bomen aan de Touwlaan worden omgezaagd om ruimte te maken voor een bredere weg en het bredere fietspad.

Kijk je kritisch naar de tekst van de gemeente in het Zenderstreeknieuws dan schrijft ze dat er een bomenrij blijft staan en niet de bomenrij. Dit valt echter nauwelijks op. Nergens staat dat de bomen gerooid worden. GroenLinks vindt dat zo een vaag krantenartikel echt niet kan. Zo neem je de inwoners van IJsselstein niet serieus.

GroenLinks denkt dat het college niet graag hardop zegt dat ze een hele karakteristieke bomenlaan gaat omzagen. Dit is echter geen enkel excuus om de informatie dan zo vaag te houden.

Ook over de noodzaak van deze plannen is GroenLinks niet overtuigd. Bovendien vinden wij dat de bewoners niet of nauwelijks geïnformeerd zijn. Ja, wel in 2005, maar dat is al jaren geleden. Nog in 2010 zijn de fietsstroken verbreed en is er een schoolzone aangelegd om de veiligheid voor fietsers en voetgangers op de Touwlaan te verbeteren.

We hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over het kappen van deze gezonde volwassen bomen en over de noodzaak van dit project. GroenLinks zal er alles aan doen om de bomen aan de Touwlaan te behouden.

 

Hans Lappee, fractievoorzitter van GroenLinks

 

 

 

Motie ingediend door GroenLinks:

 

Aan het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp:

Schriftelijke vragen ex artikel 41 Regl.van orde raad                                                                                inzake reconstructieTouwlaan

                                                                                              IJsselstein, 9 februari 2014

Geacht college,

Hierbij doe ik u onderstaande schriftelijke vragen toekomen met het verzoek deze schriftelijk te beantwoorden.

 

De bewoners/bewonersgroep wisten niets van het voortraject van de laatste twee jaar. Er is geen overleg met hen gevoerd. Ze hebben alleen kennis genomen van de uit de kast gehaalde plannen uit 2005.
1. Hoe is dat nu mogelijk?

De Touwlaan is gereconstrueerd in jan 2010. Dat was ter verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers en voor de aanleg van een veilige schoolzone. Dit in overleg met de bewoners en de scholen.
2. Waaruit blijkt dat de huidige vormgeving van de Touwlaan niet veilig genoeg is of als niet veilig genoeg wordt ervaren? Met andere woorden: waaruit blijkt de noodzaak van deze kostbare reconstructie van de Touwlaan?

3. Wat waren de kosten voor de reconstructie uit januari 2010?

4. Wat zijn de kosten voor de nieuwe reconstructie?

In het rapport staat dat de VRI aan de Kasteellaan aan het eind van de levensduur is.
5. Wat is de (economische) levensduur nog van de VRI aan de Touwlaan/Kasteellaan?

Naar ons idee is het asfalt op de Touwlaan in goede staat.
6.  Wanneer staat het asfalt op de planning om te vervangen?

De bomen aan de Touwlaan zouden in slechte staat zijn.
7. Is er een bomenrapportage voor de kwaliteit (VTA)van de bomen aan de Touwlaan?
Zo ja, dan willen we die graag inzien.

De Touwlaan heeft een prachtige bomenrij met een aantal mindere exemplaren. Een plan had kunnen zijn:  het verwijderen van de slechte bomen en vervangen voor grote nieuwe exemplaren waardoor het bestaande karakter van de Touwlaan blijft bestaan en een laan van volwassen bomen behouden blijft.
8. Waarom wordt niet gekozen om de slechte bomen te vervangen voor een aantal grote nieuwe exemplaren zodat het beeldbepalende karakter in stand blijft?

9. Gaan de bomen op het kruispunt Kasteellaan/Touwlaan ook om? Met name de plataan en de grote haagbeuk aan de winkelkant.

Bredere wegen leidt meestal tot hogere snelheden van het autoverkeer.
In het plan wordt de rijbaan voor auto’s verbreed, terwijl de snelheid naar 30 km gaat.
10. Waarom wordt gedacht dat de snelheid van het autoverkeer met een verbrede rijbaan omlaag gaat terwijl het wegprofiel lijkt op een 50 km weg? Zeker wanneer deze ook nog verbreed wordt.

De oversteek Eiteren/ Touwlaan is voor fietsers moeilijk te nemen terwijl er heel veel fietsverkeer oversteekt tijdens de schooluren. Daar zal weinig aan veranderen in de nieuwe situatie.
11. Waarom wordt niet gekozen voor een gelijkwaardige kruising zoals in 30 km gebieden volgens de CROW gebruikelijk is?

In de plannen uit 2005 en verder, welke met de bewoners besproken is zou er een rotonde komen. Toen paste dat wel en nu blijkbaar niet. Het aantal ongelukken op een rotonde is nihil te noemen: een rotonde is uitermate veilig gebleken in de laatste twintig jaar. Het enorme veiligheidsvoordeel van een rotonde is dat elke verkeersdeelnemer slechts aan één kant voorrang hoeft te verlenen, nl van links. Er is nooit verkeer van links èn van rechts. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn er bijna overal rotondes, zelfs op het wegvlak van bestaande kruispunten. Dat functioneert heel goed en is duidelijk.
12. Waarom wordt niet gekozen voor een kleine variant van een rotonde?

Er is geen opstelruimte voor de fietsers vanaf Eiteren richting Isselwaerde, de weg is te smal terwijl er heel veel fietsers over moeten steken: er wordt opgesteld op het trottoir met alle chaos van dien.
13. In rapport van de Grontmij staat daar niets over in. Hoe komt dat?

Al jaren is het fietspad langs de Utrechtseweg in zeer slechte staat, wat gevaar oplevert voor fietsers.
14. Waarom wordt de reconstructie van deze fietspaden niet eerst aangepakt in plaats van de technisch in goed staat verkerende Touwlaan?

Er zijn grote toekomstplannen voor de omgeving van de Touwlaan, waarvan nog niet vaststaat hoe dat er allemaal uit gaat zien.
15. Waarom wordt deze reconstructie nu uitgevoerd terwijl er nog zoveel onbekend is over de nieuwe inrichting van de omgeving?

Met dank voor uw aandacht,

Hans Lappee.