Als iedereen zich betrokken voelt bij de eigen straat of wijk wordt de samenleving een stuk beter. Je samen verantwoordelijk voelen voor je medebewoners of bijvoorbeeld de veiligheid in je straat draagt bij aan een menselijker samenleving. Je ziet al dat bewoners met elkaar en natuurlijk in overleg met de politie buurtpreventie organiseren, plannen maken voor het groen in hun wijk en daar samen uitvoer aan geven. Dit levert ook meer onderlinge contacten op en dus meer saamhorigheid in de buurt. GroenLinks wil dat de gemeente dit soort initiatieven ondersteunt.

Ook wil GroenLinks de bewoners veel meer betrekken bij de voorbereiding van plannen voor IJsselstein. Daarom pleit GroenLinks er voor dat de het college van B&W bij het opstellen van plannen, zoals een woonvisie, een fietsplan of een plan voor groenonderhoud vooraf mensen in IJsselstein opzoekt om te horen wat er leeft en hen daarnaast volop de kans geeft mee te denken en hun inbreng te hebben. Zo worden de plannen beter en de betrokkenheid groter.