Het begon met de Verordeningen verblijfsbelasting en watertoeristenbelasting, ook wel kortweg  ‘toeristenbelasting’ genoemd. Het onderwerp was vorig jaar juli op de agenda gezet door de oppositie, in de periode dat deze in de meerderheid was. Het voorstel voor toeristenbelasting was oorspronkelijk ingebracht door de PvdA, als een antwoord op het dringende verzoek aan de raad om met voorstellen te komen die een bezuiniging zouden opleveren of geld zouden opbrengen.

Nu lag dus het raadsvoorstel voor waarin dit aangenomen voorstel was uitgewerkt in twee verordeningen en een beschrijving van het hoe en wat van de inning van de belasting. De coalitiepartijen, VVD en LDIJ – nu in de meerderheid  – stemden het voorstel weg. Dit leek niet alleen weinig democratisch omdat het om een uitwerking van een aangenomen voorstel ging. Het viel ook op dat de coalitiepartijen niet reageerden op de argumenten van de voorstanders van de belasting. Dat gebeurt natuurlijk vaker, maar in dit geval gaf het toch een kater.

Gebrekkig samenwerken, of ‘Samen doen’, zoals het motto van het collegeprogramma luidt, kwam donderdag nog twee keer naar voren. Eerst bij de nieuwe Kunst en Cultuur Nota. Er waren complimenten voor deze nota, maar bijna iedereen maakte ook deze twee kanttekeningen: de ambities in de nota waren te weinig uitgewerkt, en de nota was, anders dan daarin werd beweerd, niet echt ‘in samenspraak’ met culturele partijen in IJsselstein opgesteld – althans, afgaande op wat diverse raadsleden hierover ter ore was gekomen. Het bezwaar van een gebrekkige uitwerking werd deels weggenomen door een motie van de VVD, om als gemeente een convenant te sluiten met kunstenaars en culturele instellingen en verenigingen.

Participatie kwam het meest uitgebreid aan de orde tegen het einde van de avond, in een bespreking van een Motie Vreemd van GroenLinks over de gang van zaken rond de plannen voor Hitteschild 2–4. Aanleiding om dit op de agenda te zetten, was het herhaalde aandringen van omwonenden op aandacht voor hun wensen voor het bouwproject. Zij begonnen hiermee in 2019, en hebben sinds dat jaar geen uitwisseling meer gehad met de verantwoordelijk wethouder. In de tussentijd is de bal van het project doorgerold. Onlangs is zelfs een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar. Onze motie stelde voor de participatie over te doen. De wethouder en diverse partijen brachten hiertegen in dat de participatie nog aan het begin stond, aangezien de bewoners nog aan bod zullen komen als het bestemmingsplan moet worden vastgesteld. Er zou dan zelfs nog over de aard van de gebouwen gesproken kunnen worden.

Hoe dan ook was duidelijk dat de participatie bij volgende woningbouwprojecten anders ingezet moet worden: de gemeente moet omwonenden niet alleen informeren, maar werkelijk in gesprek gaan met mensen en ook naar hen luisteren en tot een compromis proberen te komen. Voor participatie in het algemeen kreeg het college deze avond dit advies: maak altijd duidelijk wat de doelen van de participatie zijn, en wat je met de opbrengsten doet, en koppel ook terug wat je hebt gedaan. Als je dit niet goed doet, kom je als overheid onbetrouwbaar over. We gaan zien of deze avond tot een verbetering van de participatie in IJsselstein leidt.